Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Víkend v znamení duchovnej obnovy

,,Ak mlčíš, mlč pre lásku; ak rozprávaš, hovor z lásky; a napomínaj z lásky; ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky.“

Takto začína komentár svätého Augustína k Listom svätého Jána. Lásku a napomenutie a všetky ostatné dobrá by sme mali počas pôstu v sebe obnoviť a povzbudiť. Povzbudenie nám prišli dodať v dňoch 9 – 11. marca 2018; bratia augustiáni z Košíc. Túto víkendovú duchovnú obnovu sme začali v piatok večer svätou omšou, na ktorej sa nám predstavili otcovia augustiáni, ich spolubratia a bohoslovci, predstavili nám ich duchovné posolstvo a snahu vybudovať jediný kostol sv. Rity na Slovensku. Sobotné ráno sme privítali spoločnou adoráciou, počas ktorej mnoho veriacich pristúpilo ku sviatosti zmierenia. Poobede bratia venovali svoj čas deťom našej farnosti. Spoločne s deťmi sa zahrali mnohoraké hry a zároveň bola deťom pripomenutá dôležitosť ctiť si svojich rodičov na príklade života a modlitieb sv. Moniky za svojho syna Augustína. V pastorácii sa pokračovalo večernou vigíliou, na ktorej sme si počas homílie pripomenuli Nikodéma a jeho strach z mienky ľudí. Tento príklad bol ukázaný manželom a rodinám našej farnosti, aby sme sa nehanbili za vieru, za návštevu kostola, či priateľstvo s duchovným otcom. Posolstvo rodín v živote Cirkvi sme si oživili aj prednáškou po sv. omši, kde sa nám predstavili manželia so svedectvami viery v ich živote. Nedeľa bola venovaná sv. Rite a jej životu. Dozvedeli sme sa o živote a úskalí sv. Rity. Celá sv. omša bola venovaná piatim slovám a to: láska, modlitba, utrpenie, odpustenie a pokora. Duchovnú obnovu sme ukončili spoločnou krížovou cestou,  na ktorej sme sa bratom augustiánom poďakovali za ich potešenie pre nášho ducha, zároveň sme im popriali pevnú vieru, aby aj naďalej žil v nich sv. Augustín a jeho oduševnenosť.