Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Inaugurácia erbu farnosti Sihelné

16. november 2018 patrí k významným udalostiam v histórii farnosti. Pri svätej omši  sa uskutočnila inaugurácia erbu našej farnosti, ktorá bola spojená s požehnaním  farských symbolov a s inauguráciou erbu našej farnosti, za prítomnosti hlavného štátneho radcu a herolda Slovenska PhDr. Ladislava Vrtela, AIH. z heraldického registra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Erby – tieto zvláštne identifikačné znamenia, maľované pôvodne na rytierske štíty – sa zrodili v polovici 12. stor. Čoskoro ich začali používať mestá i mešťania, cirkevné inštitúcie i cirkevní hodnostári, univerzity a ich profesori, obchodníci, remeselníci, cechy. Ich význam vzrástol v súvislosti s rozvojom administratívnej činnosti, ktorej neodmysliteľnou súčasťou boli pečate s heraldickými znameniami.

Zároveň so vznikom prvých erbov sa zrodila i heraldika, predstavujúca kedysi umenie tvoriť erby a umenie rozumieť reči erbov.

Po obsahovej stránke je pri tvorbe erbu potrebné rešpektovať heraldickú požiadavku vyjadriť zasvätenie farnosti nie zobrazením celej postavy patróna, ale jeho heraldickým atribútom. Len tak môže vzniknúť heraldicky hodnotný erb.

Erb Rímskokatolíckej Cirkvi, farnosti Sihelné má túto podobu: v červenom štíte strieborno-zlato štvrtený fazetovaný latinský kríž, sprevádzaný vpravo dolu zlatou korunou, a vľavo dolu troma striebornými sklonenými skríženými klincami. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným strapcom na čiernej šnúre. Erb je heraldickým vyjadrením patronícia Povýšenia svätého Kríža farského kostola v Sihelnom, čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží podľa pravidiel cirkevnej heraldiky farárovi a farnosti.