Farnosť Povýšenia svätého Kríža Sihelné

Rorátne sv. omše

Počas adventného obdobia budeme slúžiť rorátne sv. omše len pri svetle lampášov a kahancov.

Roráty, votívne sväté omše ku cti Panny Márie, začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme, a naopak, ožiarený oltár symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta.
Nezvyčajný názov týchto ranných omší pochádza zo začiatočného slova mariánskej antifóny Rorate, caeli desuper (Roste, nebesia, z výsosti), ktorou sa začína omša ku cti Panny Márie v Advente.